Σεπτέμβριος 27

Θετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αγωγής για καταβολή εργολαβικής αμοιβής

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ άριθμ. 391/2017 απόφασή Του δικαίωσε τελεσίδικα εντολείς μας και υποχρέωσε Νομαρχιακό Νοσοκομείο να καταβάλει το ποσό των 178.000 ευρώ νομιμοτόκως απο το 2005 ως αμοιβή για οικοδομικές εργασίες οι οποίες εκτελέστηκαν απο τους εντολείς μας όμως το Νοσοκομείο είχε αρνηθεί να τους καταβάλει την νόμιμη αμοιβή.

Σεπτέμβριος 27

Θετική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικειου Αθηνών για αγωγή δανείου

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ αριθμ. 8259/2017 απόφασή Του έκανε δεκτή την αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολέος μας και υποχρέωσε την αντίδικο να του καταβάλει το συνολικό ποσό των 29.000 ευρώ λόγω δανείου.

Σεπτέμβριος 23

Επί των ενδικοφανών προσφυγών υπαλλήλων ΑΤΕ για τη φορολόγηση του έκτακτου οικονομικού βοηθήματος

Όπως γνωρίζετε, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε στη φορολόγηση του ποσού το οποίο έλαβαν οι πρώην υπάλληλοι της ΑΤΕ το 2016 ως έκτακτο οικονομικό βοήθημα. Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την κατάθεση προσφυγής στα αρμόδια διοικητικά Πρωτοδικεία μετά την έκδοση των αποφάσεων της Αρχής επί των ενδικοφανών προσφυγών.

Σεπτέμβριος 23

Αθώωση εντολέος μας απο το Μονομελές Πλημ/κειο Αθηνών

Το Θ’ Μονομελές Πλημ/κειο Αθηνών στην συνεδρίαση του της 22ας Σεπτεμβρίου 2017 αθώωσε εντολέα μας ο οποίος είχε παραπεμφθεί να δικασθεί για το αδίκημα της υποβολής ψευδών βεβαιώσεων περί οικειοθελούς αποχώρησης υπαλλήλων του.

Σεπτέμβριος 23

Θετικές αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών επί αγωγών επιστροφής εισφορών

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με τις υπ’αριθμ. 2042/2017 και 2043/2017 αποφάσεις Του απέρριψε τις αγωγές που είχε ασκήσει Αλληλοβοηθητικό Σωματείο κατά δύο εντολέων μας και με τις οποίες ζητούσε να επιστρέψουν αυτοί τα ποσά τα οποία είχαν λάβει ως επιστροφή εισφορών.

Σεπτέμβριος 23

Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για συντηρητική κατάσχεση

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) με την υπ’αριθμ. 6669/2017 απόφασή Του έκανε εν όλω δεκτή την αίτηση που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολίδος μας ομόρρυθμης εταιρείας και διέταξε τη συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας των αντιδίκων μέχρι του ποσού των 400.000 ευρώ.

Σεπτέμβριος 23

Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για αγωγή διαφοράς εφάπαξ

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’αριθμ. 1327/2017 απόφασή Του (διαδικασίας εργατικών διαφορών) έκανε δεκτή την αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό 8 συνταξιούχων τραπεζικών υπαλλήλων και τους επιδίκασε διαφορά εφάπαξ λόγω προαγωγής, διαφορά η οποία κυμαίνεται απο 27.000 έως 44.000 ευρώ. Η απόφαση κηρύχθηκε, επίσης, προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 6000 ευρώ για κάθε.

Σεπτέμβριος 23

Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί εργατικής αγωγής

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’αριθμ. 1574/2017 απόφασή Του έκανε δεκτή την αγωγή για δεδουλευμένα και αποζημίωση απόλυσης που ασκήσαμε για λογαριασμό εργαζομένης. Το ποσό που της επιδικάσθηκε ανήλθε στις 26.697,84 ευρώ.