Μαρ 4

ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΥΠΑΤΕ

Στις 16.1.2014 συζητήθηκαν και συνεκδικάσθηκαν οι αιτήσεις των Συλλόγων Συνταξιούχων ΑΤΕ και του ΤΥΠΑΤΕ με τις οποίες ζητήθηκαν:

1. Ο διορισμός προσωρινής Διοίκησης στο ΤΥΠΑΤΕ (με την αίτηση των Συλλόγων Συνταξιούχων), και

2. Η διάλυση και η εκκαθάριση του ΤΥΠΑΤΕ στο σύνολό του (περιλαμβανομένων των λογαριασμών ΕΛΕΜ και ΕΛΑΤ).

Επί των αιτήσεων αυτών, και επί των κυρίων και προσθέτων παρεμβάσεων που ασκήθηκαν από ενδιαφερομένους, εκδόθηκε η με αριθμό 248/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την οποία απορρίφθηκαν αμφότερες οι αιτήσεις με το σκεπτικό (περιληπτικά):

1) Ότι η Διοίκηση που είχε εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση του 2010 μπορεί να συνεχίσει να διοικεί το ΤΥΠΑΤΕ και

2) Ότι οι σκοποί του ΤΥΠΑΤΕ και κυρίως του ΕΛΕΜ και του ΕΛΑΤ δεν έχουν καταστεί ανέφικτοι.

Η απόφαση αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα και ήδη γίνονται συνεννοήσεις για τις περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να γίνουν και για τις οποίες θα σας τηρήσουμε ενήμερους.

Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατωτέρω, μπορείτε να βρείτε το σκεπτικό της παραπάνω 248/14 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ