Ιούλ 26

YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕΑΤΕ (ΗΔΗ ΣΕΤΑΠ) ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΑΡΘΡΟ 16 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ) ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΓΑ

Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΣΕΑΤΕ (άρθρο 16) τα μέλη του Συλλόγου που αποχωρούν για συνταξιοδότηση δικαιούνται να λάβουν από τον Σύλλογο την παροχή που προβλέπεται στο ως άνω άρθρο με βάση τις αποδοχές τους και τον χρόνο προϋπηρεσίας. Αντίστοιχη παροχή προβλέπεται και από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που οι τρείς Σύλλογοι (ΣΕΠΑΤΕ, ΣΥΑΤΕ, ΣΓΕΑΤΕ) είχαν συνάψει με την ΑΕΓΑ πριν από την ενοποίησή τους. Το Γραφείο μας καθώς και άλλοι συνάδελφοι είχαν την άποψη ότι η διαφορά με τον ενοποιημένο Σύλλογο και αντίστοιχα και την ΑΕΓΑ σχετικά με την καταβολή αυτής της παροχής συνιστά εργατική διαφορά που δικάζεται κατά την εργατική διαδικασία. Το Ειρηνοδικείο Αθηνών το οποίο είναι αρμόδιο για τις διαφορές αυτές έκρινε ότι οι σχετικές αγωγές πρέπει να δικάζονται κατά την τακτική και όχι την εργατική διαδικασία. Ορισμένοι δικαστές τις σχετικές αγωγές τις παρέπεμψαν στην τακτική διαδικασία ενώ άλλοι, παρότι είχαν εισαχθεί κατά την εργατική διαδικασία, τις κράτησαν και τις δίκασαν κατά την τακτική διαδικασία όπως είχαν δικαίωμα. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια ότι όλες οι αγωγές οι οποίες είχαν εισαχθεί κατά την εργατική διαδικασία θα εισαχθούν τώρα κατά την τακτική διαδικασία, γεγονός που συνεπάγεται, εκτός από την σχετική καθυστέρηση και υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου 1,1% επί του ποσού που ζητείται με την αγωγή και το οποίο καταβάλλεται στο δημόσιο ταμείο πριν τη συζήτηση της αγωγής.