Φεβ 25

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ  ΤΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΑΝΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (και λοιπών πιστωτών) ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ.

Μετά από μακρά κυοφορία, η οποία υπερέβη το ένα έτος, ο ειδικός εκκαθαριστής της ΑΤΕ ΑΕ κ. Νικόλαος Μαράντος εισήγαγε, επιτέλους, τις αντιρρήσεις του, καθώς και τις αντιρρήσεις των πιστωτών της ΑΤΕ ΑΕ, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, προκειμένου να κριθεί  οριστικά ποιοί και ποιές απαιτήσεις έχουν  κατά της υπό εκκαθάρισης Τράπεζας.  Η συζήτηση προσδιορίσθηκε για την 22 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. στο κτίριο  6 αίθουσα 12 του Πρωτοδικείου Αθηνών.  Σημειώνεται ότι κατά πληροφορίες μας οι αντιρρήσεις  ανέρχονται σε 5 – 6 χιλιάδες  και το σχετικό δικόγραφο αριθμεί μερικές χιλιάδες σελίδες.  Δεν αντιλαμβανόμαστε το λόγο για τον οποίο εισήχθησαν όλες οι αντιρρήσεις με ένα δικόγραφο και γιατί δεν προτιμήθηκε η τμηματική και κατά κατηγορίες εισαγωγή τους, π.χ. ανά 100 αντιρρήσεις.  Το γεγονός ότι στον  κανονισμό  ειδικής εκκαθάρισης  πιστωτικών Ιδρυμάτων  αναφέρεται ότι όλες οι αντιρρήσεις εισάγονται από τον εκκαθαριστή  «αμελλητί» στο  αρμόδιο Δικαστήριο κλπ. δεν αποτελούσε εμπόδιο, αφού ο κανονισμός αυτός τροποποιήθηκε και συνεπώς θα μπορούσε να προβλεφθεί και η τμηματική και κατά κατηγορίες εισαγωγή των αντιρρήσεων, όπως προβλέφθηκε η κοινοποίηση με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος.  Για να  γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος από την «εφ΄άπαξ» εισαγωγή όλων των αντιρρήσεων, αρκεί να σημειωθεί ότι κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας το Δικαστήριο συγκροτείται από 3 Δικαστές, ένας από τους οποίους θα είναι ο Εισηγητής. Δηλαδή ένας Εισηγητής για 5-6 χιλιάδες υποθέσεις (αντιρρήσεις)!!!!. Αφήνουμε ασχολίαστο το γεγονός ότι ως τόπος συζήτησης της υπόθεσης έχει ορισθεί μία αίθουσα του Πρωτοδικείου  που έχει επιφάνεια όχι μεγαλύτερη από 60 τ.μ.  Η ανακοίνωση του εκκαθαριστή είναι η ακόλουθη:

«Ο Ειδικός Εκκαθαριστής του τελούντος υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» Νικόλαος Μαράντος του Δημητρίου, ο οποίος διορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 46/27.7.2012 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων (Ε.ΠΑ.Θ.) της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση 46/27.7.2012, θέμα 1ο, ΦΕΚ Β 2208/27.7.2012), 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 Ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (υπ’ αριθ. 21/2/4.11.2011 απόφαση της Ε.Π.Α.Θ της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), το οποίο ορίζει ότι οι αντιρρήσεις κατά απαιτήσεων από τον Ειδικό Εκκαθαριστή και οι αντιρρήσεις κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ανωτέρω Κανονισμού, εισάγονται αμελλητί από κοινού στο σύνολό τους ενώπιον του Πτωχευτικού Δικαστηρίου από τον Ειδικό Εκκαθαριστή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2 του Πτωχευτικού Κώδικα, προέβη σε σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήματος Εκουσίας Δικαιοδοσίας) δικογράφου περί εισαγωγής αντιρρήσεων κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», οι οποίες ασκήθηκαν από τον ίδιο και συμπεριελήφθησαν στην από 14.12.2012 έκθεση επαληθεύσεως αυτού, καθώς και αυτές οι οποίες ασκήθηκαν από τους πιστωτές εντός της προβλεπομένης στο άρθρο 4 παρ. 2 του ως άνω Κανονισμού προθεσμίας.

Η συζήτηση των ανωτέρω αντιρρήσεων θα διεξαχθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήματος Εκουσίας Δικαιοδοσίας) κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 22ας Οκτωβρίου 2014 στο κτίριο 6, στην αίθουσα 12, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9:00 π.μ., με αριθμό πινακίου Ρ1/1 και οι πιστωτές του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος καλούνται να παραστούν όποτε και όπου ανωτέρω ορίζεται.

Ότι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 68 του ν. 3601/2007, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρ. 74 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/23.7.2013), και με δεδομένο ότι ο αριθμός των πιστωτών προς τους οποίους πρέπει να γίνει κοινοποίηση της έκθεσης περί εισαγωγής αντιρρήσεων υπερβαίνει τους εκατό (100), η κλήτευση των διαδίκων αντικαθίσταται με ανακοίνωση της προσδιορισθείσας δικασίμου από τον ειδικό εκκαθαριστή, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος (www.ateusl.gr) και της Τράπεζας της Ελλάδος και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το ανωτέρω άρθρο προς γνώση των πιστωτών και για τις νόμιμες συνέπειες.

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, κάθε πιστωτής δικαιούται να λάβει με δικά του έξοδα αντίγραφο της έκθεσης περί εισαγωγής αντιρρήσεων από τον Ειδικό Εκκαθαριστή σε ηλεκτρονική μορφή και, κατόπιν αίτησής του και με έξοδα του ιδίου, αντίγραφο της ως άνω έκθεσης σε έγχαρτη μορφή.

Για τη λήψη ηλεκτρονικού αντιγράφου της έκθεσης, κάθε πιστωτής μπορεί να απευθύνεται στα γραφεία της υπό ειδική εκκαθάριση ΑΤΕ ΑΕ (Πανεπιστημίου 25, 8ος όροφος, Αθήνα), από την27.1.2014 έως

3.3. 2014, και τις ώρες από 11:00 μέχρι 14:00.

Για κάθε τυχόν επιπλέον πληροφορία, κάθε πιστωτής μπορεί να απευθύνεται στα τηλέφωνα: 210 3272402 και 210 3272404.

Αθήνα, 21η Ιανουαρίου 2014

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής

Νικόλαος Μαράντος».

 

Σημειώνεται ότι η απόφαση που θα εκδόσει το Δικαστήριο θα αφορά μόνο στην απαίτηση ενός εκάστου και στο ποσό αυτής, όχι όμως  και στην κατάταξη της απαίτησης, αν δηλαδή αυτή  έχει ή όχι προνομιακό χαρακτήρα. Το θέμα αυτό θα τεθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν ο εκκαθαριστής θα συντάξει τον πίνακα κατάταξης.