Νοέ 19

EΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ

To γραφείο μας είναι αυτό που πρώτο και με επιστημονικό τρόπο τεκμηρίωσε ότι όλοι οι υπάλληλοι της ΑΤΕ ΑΕ που αποχώρησαν από την υπηρεσία μετά την 9.2.2009 και μέχρι της θέσης της Τράπεζας σε εκκαθάριση (27.7.2012), δικαιούνται να ζητήσουν αναπροσαρμογή του ληφθέντος εφάπαξ από το Ταμείο Πρόνοιας, υπολογίζοντας αυτό με βάση τις διατάξεις του παλαιού καταστατικού (ΤΣΠΑΤΕ – Κλάδος Προνοίας). Χαιρόμαστε που η άποψή μας αυτή όχι μόνο δεν αμφισβητήθηκε από κανένα, αλλά έγινε αποδεκτή και από το Ταμείο Προνοίας, ύστερα από γνωμοδότηση νομικού της συμβούλου.
Το γραφείο μας άσκησε και εξακολουθεί να ασκεί ομαδικές αγωγές κατά του Ταμείου Προνοίας για τον επανυπολογισμό του εφάπαξ με βάση το παλαιό καταστατικό, συνυπολογίζοντας στις μικτές αποδοχές και τα ποσά των μειώσεων των ν. 3899/2010 και 4024/2011. Η αμοιβή του γραφείου μας είναι 5% + Φ.Π.Α. επί του ποσού που θα εισπραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο μετά την άσκηση της αγωγής πλέον 50 ευρώ για έξοδα και μέχρι της τελεσιδικίας της απόφασης. ΄
Το γραφείο μας υπεύθυνα ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος «εναλλακτικής επίλυσης» της διαφοράς με το Ταμείο Πρόνοιας, όπως διάφορες φήμες που κυκλοφορούν, λειτουργώντας ως «δέλεαρ» για ευνόητους λόγους.
Οι μόνοι νόμιμοι τρόποι για την επίλυση της διαφοράς είναι:
Α Δικαστική απόφαση και
Β. Απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου για την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς με συγκεκριμένους όρους ως προς όλους τους ενδιαφερόμενους και όχι με μεμονωμένους ή με ομάδες συγκεκριμένης προέλευσης.
Όσοι λοιπόν αποχώρησαν από την Τράπεζα μετά την 9.2.2009 και επιθυμούν να αναθέσουν την υπόθεσή τους στο γραφείο μας θα πρέπει να μας στείλουν τα εξής:
Α. Τις πράξεις απονομής εφάπαξ τις οποίες εξέδωσε το Ταμείο Πρόνοιας για κάθε υπάλληλο της ΑΤΕ. Για τους υπαλλήλους οι οποίοι ήταν εν ενεργεία στις 27/7/2012 το Ταμείο Πρόνοιας εξέδωσε 3 πράξεις με τις οποίες απονεμήθηκε σταδιακά το εφάπαξ. Για όσους φύγανε προ της 27/7/2012 το Ταμείο εξέδωσε 1 πράξη.
Χρειαζόμαστε, επίσης, το φύλλο μισθοδοσίας του τελευταίου μήνα απασχόλησης ώστε να φαίνεται και το ποσό των μειώσεων τις οποίες είχατε υποστεί.
Επίσης πρέπει να στείλετε τα πλήρη προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ και τηλέφωνα επικοινωνίας).
Τα ως άνω υπηρεσιακά έγγραφα μπορείτε να μας τα στείλετε είτε σκαναρισμένα στο email μας, είτε με fax στο 2106981752, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Κηφισίας 35, ΤΚ 11523 Αθήνα.
Το εφ’ άπαξ κόστος είναι 50€ και σε περίπτωση ευδοκίμησης της αγωγής ποσοστό πέντε τα εκατό (5%) επί του αιτούμενου ποσού. Το ποσό αυτό μπορείτε να το καταθέσετε στον λογαριασμό της Εταιρίας μας στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό 5015 015 865 771 και ΙΒΑΝ GR8201720150005015015865771.

Συνημμένα θα βρείτε το εργολαβικόΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ