Φεβ 25

ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1.8.2013

1. Με την καταγγελία των συμβάσεων όλων των υπαλλήλων της ΑΤΕ  από τον εκκαθαριστή, αυτόματα ανέκυψε το ζήτημα αν το ΤΥΠΑΤΕ έχει ή όχι μέλη και συνακόλουθα αν έχει ή όχι νόμιμη Διοίκηση.  Είναι γνωστό ότι τα πρόσωπα που εκλέχθηκαν από την Γενική Συνέλευση του ΤΥΠΑΤΕ της 10.6.2010,   και ανέλαβαν την διοίκηση του ΤΥΠΑΤΕ από 10-7-2010, έλαβαν απόφαση την 1.8.2013 σύμφωνα με την οποία υποβλήθηκε η αίτηση για την διάλυση του ΤΥΠΑΤΕ και των κλάδων ΕΛΕΜ και ΕΛΑΤ.

2. Συγκεκριμένα με την απόφαση αυτή το ΔΣ του ΤΥΠΑΤΕ αποφάσισε:  «την υποβολή αιτήσεως προς το Δικαστήριό Σας (Σημ. Συντ: Ειρηνοδικείο Αθηνών), για την έκδοση διαταγής με την οποία θα διαλύεται το νομικό πρόσωπο (σωματείο) με την επωνυμία «Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΥΠΑΤΕ)»,   συμπεριλαμβανομένων  και των ειδικών λογαριασμών του «Ειδικός Λογαριασμός Επικούρησης Μελών (ΕΛΕΜ)» και «Ειδικός Λογαριασμός Αποκαταστάσεως Τέκνων (ΕΛΑΤ), όπως ορίζεται στο άρθρο 105 παρ. 1 ΑΚ δεδομένου ότι όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, είναι αδύνατη η εκπλήρωση όλων των σκοπών του, όπως αυτοί ορίζονται στο Καταστατικό και στους Ειδικούς κανονισμούς του, λόγω παντελούς ελλείψεως πόρων για την εξακολούθηση της λειτουργίας του…» .

3.  Η επικαλούμενη «απόφαση» φέρεται να ελήφθη κατά την άνω συνεδρίαση  της 1-8-2013 του ΔΣ με παρόντα τα μέλη αυτού Αλέκο Στάμου, Γρηγόρη Σαμπάνη, Φρύνη Διαλέτη, Γεώργιο Χάμψα,  Διονυσία Αντωνοπούλου, Άννα Γιαλαμπίδου, Ευγενία Δαμίγου, Νίκο Δήμου, Κική Κηπουρίδη, Γιώργο Κουτσονικολή, Αθανάσιο Κουρμπέτη και Στυλιανό Μπενετάτο.  Η «απόφαση», όμως,  αυτή θεωρείται  ανυπόσταστη, άλλως  απολύτως άκυρη, και με αγωγή  η οποία ασκήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και η οποία συζητείται την 3-4-2014, ζητείται η αναγνώριση του ανυποστάτου, άλλως η ακύρωσή της. Κατά το περιεχόμενο της αγωγής αυτής η αναγνώριση του ανυποστάτου, άλλως η  ακύρωση αυτής, ζητείται για τους εξής λόγους:

3.1. Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό του ΤΥΠΑΤΕ (άρθρα 4 παρ. 1α, 9 παρ. 1, 20 παρ. 1) τακτικά μέλη του ΤΥΠΑΤΕ είναι «οι εργαζόμενοι στην ΑΤΕ με σχέση εξαρτημένης εργασίας και με πλήρη, συνεχή και τακτική απασχόληση», η απώλεια δε της ιδιότητας του εργαζομένου στην Αγροτική Τράπεζα επιφέρει αυτοδίκαια και αυτόματα την απώλεια της ιδιότητας του τακτικού μέλους του ΤΥΠΑΤΕ.  Με την απόφαση 46/27.7.2012 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος, τέθηκε αυτή σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και διορίσθηκε ειδικός εκκαθαριστής ο Νικόλαος Μαράντος, οι συμβάσεις δε όλων των υπηρετούντων την 27.7.2012 υπαλλήλων της ελύθησαν με καταγγελία εκ μέρους του εκκαθαριστή και συνεπώς αυτόματα όλα τα τακτικά μέλη του ΤΥΠΑΤΕ (συμπεριλαμβανομένων και των, τότε, 11 τακτικών μελών του Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ ) απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους.

3.2. Για τον ίδιο νομικό λόγο, εξαιτίας δηλ. της από 27.7.2012 καταγγελίας της εργασιακής σχέσης των εργαζομένων της Αγροτικής Τράπεζας με την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και της σύναψης νέων συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου με την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, με ισχύ από 28.7.2012, από 27.7.2012 επήλθε αμέσως και αυτοδίκαια απώλεια της ιδιότητας του τακτικού μέλους του ΤΥΠΑΤΕ, καθότι από 27.7.2012 δεν συντρέχει πλέον η ιδιότητα του εργαζομένου στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος με σχέση εξαρτημένης εργασίας και με πλήρη, συνεχή και τακτική απασχόληση, η οποία, κατά το άρθρο 4 του Καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ είναι απαραίτητη για να είναι κάποιος τακτικό μέλος του ΤΥΠΑΤΕ.

3.3. Το ΤΥΠΑΤΕ διοικείτο, κατά το καταστατικό του,  από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο από 11 τακτικά μέλη και 2 έκτακτα μέλη. Όμως, τα 11 τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΥΠΑΤΕ από 27.7.2012,  ημερομηνία καταγγελίας της εργασιακής σχέσης των εργαζομένων της Αγροτικής Τράπεζας και σύναψης νέων συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου με την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, μαζί με την ιδιότητα του τακτικού μέλους του ΤΥΠΑΤΕ  απώλεσαν εκ του νόμου, αμέσως και αυτοδικαίως και την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ, αφού η ύπαρξη της ιδιότητας του τακτικού μέλους είναι απαραίτητη για την κτήση και την διατήρηση της ιδιότητας του μέλους του ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ (βλ. Αθαν. Γ.Κρητικού, Δ.Ν. Εφέτη: Δίκαιο Σωματείων και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, 1984, σελ. 357). Μετά την απώλεια της ιδιότητας του τακτικού μέλους του ΔΣ του ΤΥΠΑΤΕ από 27-7-2012 δεν υπήρχε δυνατότητα αναπλήρωσης από τα αναπληρωματικά μέλη που είχαν εκλεγεί από τις εκλογές της 10.6.2010, διότι και τα αναπληρωματικά μέλη είχαν απωλέσει την ιδιότητα του τακτικού μέλους του ΤΥΠΑΤΕ, συνεπώς κωλύονται να αποκτήσουν την ιδιότητα του τακτικού  μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η κατά τα ως άνω απώλεια της ιδιότητας  του τακτικού μέλους του Δ.Σ. των 11 από τα 13 μέλη του ΔΣ του ΤΥΠΑΤΕ, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία αναπληρωματικών, έχει ως συνέπεια ότι το ΔΣ του ΤΥΠΑΤΕ δεν μπορεί να συνεδριάσει και να αποφασίσει έγκυρα. Συγκεκριμένα, δεν δύναται να επιτευχθεί απαρτία, αφού, γι’αυτή βάσει του άρθρου 21 παρ. 3 του Καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ, απαιτείται να παρευρίσκεται τουλάχιστον το ½ του όλου αριθμού των μελών συν ένα μέλος, ήτοι 7 μέλη. Επιπλέον, δεν δύνανται να ληφθούν αποφάσεις, αφού αυτές, κατά το άρθρο 21 παρ. 4 του Καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.  Ως εκ τούτου η απόφαση που φέρεται να έλαβε το ΔΣ  του  ΤΥΠΑΤΕ την 1.8.2013, ως ληφθείσα από ανυπόστατο όργανο είναι ανυπόστατη και ουδέν απολύτως παράγει αποτέλεσμα.  Άλλως, η «απόφαση» αυτή, ως ληφθείσα από όργανο το οποίο δεν είχε νόμιμη σύνθεση, είναι απολύτως άκυρη και ουδέν παράγει αποτέλεσμα.

5. Επιπλέον, εξαιτίας της απώλειας της ιδιότητας του εργαζόμενου στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος με σχέση εξαρτημένης εργασίας και με πλήρη, συνεχή και τακτική απασχόληση, η οποία, κατά το άρθρο 4 του Καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ είναι απαραίτητη για να είναι κάποιος τακτικό μέλος του ΤΥΠΑΤΕ, δεν υπάρχει δυνατότητα νόμιμης εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση του ΤΥΠΑΤΕ, ούτε δυνατότητα παράτασης της θητείας του Δ.Σ. που είχε εκλεγεί την 10.7.2010 και του οποίου, σε κάθε περίπτωση, η θητεία έληξε την 10.7.2013.

6.  Σημειωτέον ότι από της σύστασης του ΤΥΠΑΤΕ και μέχρι της 27-7-2012,  οσάκις μέλος της Διοίκησης του ΤΥΠΑΤΕ εσυνταξιοδοτείτο, αυτόματα αντικαθίστατο στο Διοικητικό Συμβούλιο, διότι είχε απωλέσει την ιδιότητα του τακτικού μέλους του ΤΥΠΑΤΕ, αφού είχε παύσει να είναι «….εργαζόμενος στην ΑΤΕ με σχέση εξαρτημένης εργασίας και με πλήρη, συνεχή και τακτική απασχόληση».