Φεβ 26

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (ΣΕΤΑΠ) ΟΣΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ‘Η ΘΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΟΥΝ

Το καταστατικό του ενοποιημένου Συλλόγου (ΣΕΑΤΕ, ήδη ΣΕΤΑΠ) προβλέπει στο άρθρο 16 τα εξής:

“ΑΡΘΡΟ 16 -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ”

Ο ασφαλισμένος ο οποίος δικαιούται εφάπαξ σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 (ή οι  δικαιούχοι σύμφωνα με το άρθρο 18) λαμβάνει το εφάπαξ βοήθημα ή τις επιστρεπτέες εισφορές κατόπιν έγγραφης αίτησης προς το Ταμείο, προσκομίζοντας συγχρόνως τα κατά περίπτωση πλήρη δικαιολογητικά τα οποία θα ζητηθούν από το Ταμείο.

Το Ταμείο υποχρεούται εντός τριμήνου από την υποβολή της αιτήσεως με τα δικαιολογητικά, να προβεί στην καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος ή των επιστρεπτέων εισφορών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με ειδικά δικαιολογημένη απόφασή του, το Δ.Σ. μπορεί να παρατείνει τις ανωτέρω προθεσμίες για χρόνο μέχρι το διπλάσιο. Ως καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος θεωρείται και η κατάθεση του ποσού αυτού σε ατομικό λογαριασμό στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος άνευ ειδοποιήσεως του ασφαλισμένου.

Η κτήση των εφάπαξ βοηθημάτων ή επιστροφών εισφορών που προβλέπει ο παρόν κανονισμός λαμβάνει χώρα, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση, ότι ουδεμία οφειλή του ασφαλισμένου, υπάρχει προς το Ταμείο. Οι δικαιούχοι όμως, μπορούν να παράσχουν εντολή προς το Ταμείο ώστε από το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος το οποίο θα εδικαιούντο, εάν δεν συνέτρεχε περίπτωση οφειλής τους, το Ταμείο να παρακρατήσει το ποσό της οφειλής προς αυτό. Σε περίπτωση αυτή ή υπέρ των δικαιούχων κτήση επέρχεται για το απομένον υπόλοιπο. Για παρακράτηση τυχόν οφειλών των δικαιούχων υπέρ της Τράπεζας ή των Οργανισμών της, απαιτείται πράξη εκχώρησης αυτών. 

Καθυστέρηση καταβολής του απονεμηθέντος εφάπαξ βοηθήματος μέχρι ένα 6μηνο από την υποβολή της αίτησης του δικαιούχου δικαιολογημένα λόγω ανωτέρας βίας ή για λόγους που σχετίζονται με την παρ.2 του άρθρου 15 εφόσον αυτή πιστοποιείται με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου, δεν θεμελιώνει αξίωση του δικαιούχου για λήψη τόκων από το Ταμείο».

————–

Επειδή από μακρού χρόνου ο Σύλλογος και η Ασφαλιστική Εταιρεία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΓΑ δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους απέναντι στους υπαλλήλους της ΑΤΕ, δεν καταβάλουν δηλαδή τη συμφωνημένη με το άρθρο 16 του Καταστατικού και με τα αντίστοιχα ασφαλιστήρια συμβόλαια, παροχή,ασκήθηκαν αγωγές κατά του ΣΕΤΑΠ (αλλά και της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΕΓΑ για όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν την 31.12.2012) με αίτημα την καταβολή της συμφωνημένης παροχής. Η πρώτη των αγωγών αυτών συζητήθηκε και αναμένεται απόφαση.

Όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί και δεν έχουν λάβει από τον Σύλλογο ή την ΑΕΓΑ την ως άνω παροχή μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία μας για την δικαστική διεκδίκηση. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύνταξη της αγωγής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μας στείλουν:

Α. Πλήρη τα ατομικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνο, αριθμό φορολογικού μητρώου, Δ.Ο.Υ.)

Β. Το έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος πρόσληψης και ο χρόνος αποχώρησής τους από την Τράπεζα (π.χ. το έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού με το οποίο γίνεται αποδεκτή η παραίτηση ή το έγγραφο με το οποίο λύθηκε η σύμβαση εργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς)

Γ. Σε ποιό Σύλλογο είσαστε μέλος (ΣΕΠΑΤΕ, ΣΕΑΤΕ, ΣΓΕΑΤΕ) πριν την ενοποίηση.

Δ. Εκκαθαριστικό των αποδοχών του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης πριν την αποχώρηση από την Τράπεζα

————–

Τα έγγραφα αυτά μπορεί να τα στείλετε στο email:lamakrlaw@gmail.com ή στο fax 210-6981752

Tα έξοδα και η αμοιβή του γραφείου μας είναι 250 + ΦΠΑ (σύνολο 345 ευρώ), ποσό το οποίο μπορείτε να καταθέσετε στον υπ’αρ. 5015 015865 771 λογαριασμό της Εταιρείας στην Τράπεζα Πειραιώς και θα λάβετε την σχετική απόδειξη της Εταιρείας μας. Οι ως άνω απαιτήσεις, κατά την άποψη του γραφείου μας, είναι απαιτήσεις που υπάγονται στην εργατική διαδικασία και συνεπώς δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήμου (περίπου 12 τοις χιλίοις επί του δικαιουμένου ποσού). Αν το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν υπάγεται στην εργατική διαδικασία, τότε το ανάλογο δικαστικό ένσημο (περίπου 60 ευρώ έως 70 ευρώ για τον καθένα ανάλογα με τον μηνιαίο μισθό) θα επιβαρύνει τον κάθε ενάγοντα, πέραν των ως άνω 345 ευρώ.

Είναι αυτονόητο ότι προϋπόθεση για να ζητηθεί η παροχή του άρθρου 16 του Καταστατικού είναι ο υπάλληλος να είναι μέλος του ΣΕΤΑΠ και να αποχώρησε από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση.