Φεβ 24

Τελεσίδικη δικαστική δικαίωση εργαζομένης σε ασφαλιστική εταιρεία

Με τις υπ’αρ. 676/2017 και 677/2017 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών δικαιώθηκε τελεσίδικα υπάλληλος μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας η οποία είχε απολυθεί ακύρως το 2011. Με την τελεσιδικία πλέον των αποφάσεών αυτών αναμένεται η επιδίκαση πλέον των 150.000 ευρώ στην υπάλληλο για αποζημίωση απόλυσης και μισθούς υπερημερίας.