Φεβ 6

Πρώτη ανακοίνωση για το ζήτημα του εφάπαξ απο το Ταμείο Πρόνοιας ΑΤΕ

Το θέμα της καταβολής συμπληρωματικού εφάπαξ με βάση τις διατάξεις του παλαιού καταστατικού, δηλαδή του καταστατικού που ίσχυε πριν από την μετατροπή του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΣΠΑΤΕ σε αυτοτελές νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, έχει ταλαιπωρήσει αρκούντως τους συνταξιούχους της Αγροτικής Τραπέζης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Πρόνοιας μετά από μακρά κυοφορία, φαίνεται ότι κατέληξε σε οριστικές αποφάσεις ως προς το δικαιούμενο συμπληρωματικό εφάπαξ όσων αποχώρησαν μετά την 9.2.2009, δηλαδή μετά την συμπλήρωση της πενταετούς μεταβατικής περιόδου που προέβλεπε το καταστατικό της ιδρύσεως του Ταμείου Πρόνοιας.
Θεμέλιο για την εφαρμογή των διατάξεων του παλαιού καταστατικού κατά τον υπολογισμό του εφάπαξ αποτελούν οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως του Ταμείου των ετών 2011 και επόμενες, με τις οποίες αποφασίστηκε η εφαρμογή των διατάξεων του παλαιού καταστατικού ενόψει του γεγονότος ότι η αρχική πενταετής μεταβατική περίοδος είχε λήξει την 9.2.2009 και συνεπώς κάθε μεταγενέστερη αναφορά στις αποφάσεις των Γ.Σ. ασφαλώς αφορά σε νέα πενταετή προθεσμία μετά την λήξη της αρχικής πενταετίας.
Το νομικό αυτό πλαίσιο δεν θα μπορούσε να αμφισβητηθεί από κανέναν και το Ταμείο με ρητές δηλώσεις του στα Δικαστήρια επιβεβαίωσε τη βασιμότητα των αιτημάτων όσων πρώην υπαλλήλων της ΑΤΕ έχουν ασκήσει σχετικές αγωγές. Συνεπώς το Δ.Σ. αποφάσισε για όσους αποχώρησαν μετά την 9.2.2009 τα εξής:
α. Την καταβολή του ποσού μέχρι 5.000 ευρώ σε όλους τους δικαιούχους, ανεξαρτήτως αν έχουν ασκήσει μέχρι σήμερα αγωγή ή όχι.
β. Για το πέραν των 5.000 ευρώ δικαιούμενο ποσό το Ταμείο εγγράφως θα αναγνωρίσει ότι οφείλει σε κάθε δικαιούχο το 80% του πράγματι δικαιουμένου ποσού, αφού αφαιρεθεί το καταβληθέν ποσό των 5.000 ευρώ, π.χ. αν κάποιος δικαιούται 30.000 ευρώ συμπληρωματικό εφάπαξ τότε το Ταμείο θα του καταβάλει 5.000 ευρώ και θα αναγνωρίσει εγγράφως ότι του οφείλεται το ποσό των: (30.000 – 5.000 = 25.000 Χ 80% =) 20.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί το ποσό το οποίο κατεβλήθη, τους προηγούμενους μήνες, ως επιπλέον εφάπαξ χωρίς τις μειώσεις των «μνημονιακών νόμων».
γ. Του εγγράφου αυτού αναγνώρισης χρέους (873 Α.Κ.) δεν θα μπορεί να γίνει χρήση για ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών από της υπογραφής του.
δ. Όσοι έχουν ασκήσει, ήδη, αγωγές για το ζήτημα αυτό κατά του Ταμείου θα πρέπει να παραιτηθούν του δικογράφου των αγωγών τους και όχι του δικαιώματος.
Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα για το κρίσιμο αυτό ζήτημα και περιμένουμε την επιβεβαίωση με ρητή αναφορά του Δ.Σ. του Ταμείου ώστε να αρχίσει η υλοποίηση της αποφάσεως για όσους πρώην υπαλλήλους της ΑΤΕ αποδεχθούν το σχήμα αυτό, που κατά τις πληροφορίες μας, προτείνει το Ταμείο Πρόνοιας. Οίκοθεν νοείται ότι όσοι δεν αποδεχτούν την πρόταση αυτή ελεύθερα μπορούν να συνεχίσουν την δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεών τους.
Με νεότερη ανάρτησή μας θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη.