Ιούν 26

Πληρεξούσιο για τον Άρειο Πάγο

Αφορά σε όσους (ες) περιλαμβάνονται στην προσφάτως εκδοθείσα υπ αριθμ. 5205/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ως εφετείου) για το ζήτημα του ασφαλιστηρίου εξερχομένων μελών. Όλοι αυτοί θα πρέπει, αφού εκτυπώσουν το σχέδιο πληρεξουσίου που παρατίθεται κατωτέρω, να πάνε σε συμβολαιογράφο της επιλογής τους και με βάση αυτί να υπογράψουν συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο το οποίο και θα πρέπει να μας στείλουν με απλό ταχυδρομείο στη διεύθυνση “ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. 35 – ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11523 210.6911736” το συντομότερο δυνατό. Αν κάποιος δεν εξυπηρετείται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο παρακαλούμε να επικοινωνήσει μαζί μας ώστε να του στείλουμε με άλλο μέσο το σχέδιο του πληρεξουσίου. Τα πληρεξούσια θα πρέπει να τα έχουμε το αργότερο στις 10 Ιουλίου 2018. Ευχαριστούμε για την συνεργασία

ΣΧΕΔΙΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

…………………………(o) ή (η) ανωτέρω ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσε ότι διορίζει ειδικό πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο και αντίκλητό τ….. τον Δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών Λάμπρο Μακρυγιάννη του Νικολάου με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 6127 (οδός Λεωφ. Κηφισίας αρ. 35) προς τον οποίο χορηγεί τις ακόλουθες ειδικές εντολές, τις πληρεξουσιότητες και το δικαίωμα: 1) Να παρασταθεί και εκπροσωπήσει τ….. άνω εντολέα ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά τη δικάσιμο της 16 Ιουλίου 2018, ή σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατά την οποία συζητείται ενώπιον του Α’ Πολιτικού Τμήματος Διακοπών (σε Συμβούλιο) η από 13-6-2018 αίτηση της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας με την επωνυμία ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία αίτηση κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο με αριθμό 124/2018 και με την οποία ζητείται η αναστολή εκτελέσεως της υπ’ αριθ. 5205/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτικής διαδικασίας), που δίκασε ως Εφετείο, να υποβάλει προτάσεις και γενικά να πράξει ό,τι είναι αναγκαίο προκειμένου να απορριφθεί η αίτηση αναστολής, 2) Να παρασταθεί και εκπροσωπήσει τ…… άνω εντολέα ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά την δικάσιμο που θα ορισθεί, ή και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο, προς συζήτηση της από 13-6-2018 αιτήσεως αναιρέσεως της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας με την επωνυμία ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ κατά αυτ…… και άλλων 76 αναιρεσιβλήτων και κατά της υπ’ αριθ. 5205/2018 τελεσιδίκου αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που δίκασε κατά την τακτική διαδικασία ως Εφετείο και η οποία αίτηση αναιρέσεως κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 57558 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 93/14.6.2018 και η οποία τελεί προς προσδιορισμό δικασίμου στον Άρειο Πάγο, να υποβάλει προτάσεις και γενικά να πράξει και ενεργήσει ό,τι είναι αναγκαίο προκειμένου να απορριφθεί η ως άνω αίτηση αναιρέσεως και να καταδικαστεί η αναιρεσείουσα στη δικαστική δαπάνη. Γενικά ο πληρεξούσιος να ενεργεί και πράττει οτιδήποτε είναι απαραίτητο στα πλαίσια των άνω εντολών ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο παρόν. Να διορίζει και άλλους πληρεξουσίους δικηγόρους ή όχι με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές και να τους ανακαλεί νόμιμα. 3) Εδήλωσε, προσέτι, ……..άνω εντολέας ότι παρέχει προς τον διορισθέντα πληρεξούσιο Λάμπρο Νικολάου Μακρυγιάννη την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 142 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως προσέλθει αυτός ενώπιον του αρμοδίου Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών και διορίσει τον Νικόλαο Λάμπρου Μακρυγιάννη, Δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 35 Τ.Κ. 115 23) ως αντίκλητο τ…. εντολέα προκειμένου αυτός να παραλαμβάνει τα έγγραφα που κοινοποιούνται και τα οποία έχουν ή θα έχουν στο μέλλον σχέση με τις διαφορές τ…. εντολέα με την ασφαλιστική εταιρία ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ που θα απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 48/1985 ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχει καταρτίσει η Ασφαλιστική Εταιρία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΓΑ, της οποίας η αναιρεσείουσα είναι καθολική διάδοχος, με τον Σύλλογο Υπαλλήλων της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος. ….. άνω εντολέας δήλωσε ότι εγκρίνει και αναγνωρίζει από σήμερα όλες τις πράξεις του πληρεξουσίου τ……, που ενήργησε ή θα ενεργήσει στα πλαίσια των παρεχομένων εντολών, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και σαν να έγιναν από αυτ….. τ…. .ίδι… και ότι το πληρεξούσιο αυτό ισχύει μέχρι να ανακληθεί και γνωστοποιηθεί νόμιμα η ανάκλησή του.
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν…………………………………………………….