Δεκ 11

Νέα θετική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου για αποζημίωση του Ν. 3198/1955

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα Εμπορικού Δικαίου), επί ανακοπής που ασκήσαμε για λογαριασμό δύο εντολέων μας, με την υπ’αρ. 194/2014 απόφασή Του έκρινε ότι ο υπάλληλος της ΑΤΕ ο οποίος αποχώρησε οικειοθελώς από την Τράπεζα έχοντας θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης γήρατος από το ΙΚΑ δικαιούται την αποζημίωση του άρθρου 8 εδ.β του Ν. 3198/1955. Τα ποσά που επιδικάσθηκαν ξεπέρασαν τις 28000 ευρώ.