Ιούν 17

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΦΑΠΑΞ

1. Σε συνέχεια των ενημερώσεων στις οποίες προέβη το γραφείο μας (βλ. αναρτήσεις 19/11/19, 6/2/20, 25/2/20 και 19/3/20) αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε μετά την νέα επιλεκτική (;) επικοινωνία του Ταμείου Πρόνοιας μέσω emails με ορισμένους από τους ασφαλισμένους του, προς τους οποίους απέστειλε σχέδιο αίτησης επικαιροποίησης των ατομικών τους στοιχείων και των τραπεζικών λογαριασμών, στους οποίους θα πιστωθούν τα όποια ποσά αποφασίσει το Δ.Σ. Υπενθυμίζουμε ότι το Ταμείο δεν έχει πάρει μέχρι σήμερα καμία σαφή και συγκεκριμένη θέση στο ζήτημα του «συμπληρωματικού εφ’ άπαξ» με βάση το παλαιό καταστατικό. Έτσι, ενώ στα Δικαστήρια δήλωνε, δια της Προέδρου του, ότι ΟΛΟΙ δικαιούνται το συμπληρωματικό εφ’ άπαξ και θα τους καταβληθεί, και ενώ τον παρελθόντα Φεβρουάριο είχε κυκλοφορήσει σχέδιο συμφωνητικού για την καταβολή 5.000 ευρώ και ταυτόχρονη αναγνώριση της οφειλής του 80% του δικαιουμένου ποσού, που θα καταβαλλόταν εντός 2ετίας, εν συνεχεία δεν προέβη σε καμία ενέργεια για την υλοποίηση των όσων υποσχέθηκε. Περιέργως τον Μάρτιο 2020, μεσούσης της πανδημίας, συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο ανακοίνωσε ότι προωθείται η fast track διαδικασία της «διαμεσολάβησης», ενέργεια η οποία σαφώς απέβλεπε στην προνομιακή ικανοποίηση όσων είχαν πρόσβαση στο γραφείο αυτό. Παρά το γεγονός ότι το γραφείο μας απέστειλε στο Δ.Σ. του Ταμείου Πρόνοιας την από 19.3.2020 επιστολή (βλ. σχετική ανάρτηση), επισήμως δεν έλαβε καμία απάντηση. Προφορικώς μας δηλώθηκε ότι η ενέργεια του ως άνω δικηγορικού γραφείου δεν απηχεί τις απόψεις του Δ.Σ. του Ταμείου.

2. Και ξαφνικά την Παρασκευή 12/6/2020 το Ταμείο απέστειλε σε ορισμένους μόνο από τους ασφαλισμένους του με email την αίτηση επικαιροποίησης που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος ενημερωτικού σημειώματος, ενώ ταυτόχρονα επακολούθησαν, κατά τις πληροφορίες μας, και τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους παραλήπτες των emails τόσο από μέσα από το Ταμείο, όσο και από το συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο. Από ανακοίνωση του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων πληροφορηθήκαμε ότι όσοι υπήρξαν παραλήπτες των emails θα επιβαρυνθούν με ένα ποσοστό 3% και ότι αυτό ελέγετο κατά τις προφορικές επικοινωνίες μαζί τους. Ειλικρινώς δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι αυτά τα απίθανα συμβαίνουν σήμερα και ενώ το Δ.Σ. του Ταμείου τα γνωρίζει περιέργως τηρεί σιωπή.

3. Θυμίζουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η διοίκηση του ταμείου διαχειρίζεται ξένη περιουσία, την περιουσία του ταμείου, και οφείλει κατά την διαχείριση να τηρεί το καταστατικό, τους νόμους και τις αρχές της αμεροληψίας και της ισότητας έναντι όλων των ασφαλισμένων, και δεν μπορεί να συμπεριφέρεται ευνοϊκά προς κάποιους και να αγνοεί τους υπόλοιπους, άλλως έχει ποινικές και αστικές ευθύνες.

4. Σας ενημερώνουμε ότι για το ζήτημα του «συμπληρωματικού εφ’ άπαξ» υπήρξαν και 4 δικαστικές αποφάσεις (εργατικής διαδικασίας και ασφαλιστικών μέτρων) εκ των οποίων δύο έχουν αποφανθεί υπέρ του δικαιώματος του συμπληρωματικού εφ’ άπαξ και δύο εναντίον. Το γραφείο μας χειρίστηκε την μία από τις ευνοϊκές αποφάσεις (ασφαλιστικών μέτρων) και ήδη προέβη στη συντηρητική κατάσχεση για συνολικό ποσό 820.000 €. Είναι αυτονόητο ότι το κρίσιμο αυτό ζήτημα θα επιλυθεί στο Εφετείο.

5. Ρωτηθήκαμε από ενδιαφερόμενους που περιλαμβάνονται στην απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων (2394/2020) και στους οποίους εστάλη το email επικαιροποίησης των στοιχείων και των λογαριασμών, αν θα πρέπει να αποστείλουν τα αιτηθέντα στοιχεία. Η άποψή μας είναι η εξής: Εφ’ όσον στην αίτηση περιλαμβάνεται μόνο εξουσιοδότηση για την πίστωση όποιου ποσού αποφασίσει το Δ.Σ. του Ταμείου Πρόνοιας να καταβάλει, χωρίς να υπάρχει κάποιος όρος για παραίτηση από το υπόλοιπο δικαιούμενο ποσό, δεν βλέπουμε κανένα λόγο να μην επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.

6. Δεν είναι στις προθέσεις μας να υποδείξουμε στο Δ.Σ. του Ταμείου Πρόνοιας ποιο θα πρέπει να είναι το περιεχόμενο των αποφάσεών του. Εκείνο, όμως, το οποίο ευλόγως αναμένουμε από την διοίκηση του Ταμείου είναι να ξεκαθαρίσει τη θέση του στο κρίσιμο αυτό ζήτημα με συγκεκριμένες αποφάσεις και να διαψεύσει κάθε αντικαταστατική ενέργεια, όπως η θρυλούμενη προνομιακή ικανοποίηση ορισμένων ή όσων συνεργάζονται με συγκεκριμένο γραφείο με την μεθόδευση της «διαμεσολάβησης». Υπενθυμίζουμε ότι ευθύνη έχουν όχι μόνο οι αυτουργοί αλλά και οι συμμέτοχοι κάθε παράνομης πράξης. Σε διαφορετική περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να υπενθυμίσουμε την διάταξη του άρθρου 71 ΑΚ που ρητά ορίζει ότι: «Το νομικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή τις παραλήψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί και δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης. Το υπαίτιο πρόσωπο ευθύνεται επιπλέον εις ολόκληρον».

7. Αν τυχόν κάποιοι έχουν απορίες για το θέμα αυτό παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μαζί μας με email και όχι τηλεφωνικώς.

Για την ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Λάμπρος Νικ. Μακρυγιάννης