Σεπ 27

Θετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αγωγής για καταβολή εργολαβικής αμοιβής

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ άριθμ. 391/2017 απόφασή Του δικαίωσε τελεσίδικα εντολείς μας και υποχρέωσε Νομαρχιακό Νοσοκομείο να καταβάλει το ποσό των 178.000 ευρώ νομιμοτόκως απο το 2005 ως αμοιβή για οικοδομικές εργασίες οι οποίες εκτελέστηκαν απο τους εντολείς μας όμως το Νοσοκομείο είχε αρνηθεί να τους καταβάλει την νόμιμη αμοιβή.