Επιπρόσθετο ποσό εφάπαξ για τους υπαλλήλους της πρώην ΑΤΕ

1. Σας είναι γνωστό ότι κατ’ εξουσιοδότηση της διατάξεως του πρώτου εδαφίου της παρ. 20 του άρ. 6 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α’ 160/11.7.2002), εκδόθηκε η με αριθμό Φ. 80000/23358/1107/31.12.2003 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Β’ 2/7.1.2004). Με την παράγραφο Α’ της απόφασης αυτής ο Κλάδος Προνοίας του Ταμείου Συντάξεων και Προνοίας Προσωπικού ΑΤΕ μετετράπη σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ήτοι σε αυτοτελή, αυτόνομο και αυτοδιοικούμενο φορέα, με την επωνυμία “ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”.

2. Περαιτέρω, με την παράγραφο Γ” της απόφασης αυτής εγκρίθηκε το καταστατικό του νομικού αυτού προσώπου, όπου ορίζεται, στο μεν άρθρο 2 αυτού ότι σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση εφάπαξ βοηθημάτων στους ασφαλισμένους του, στο δε άρθρο 14 αυτού ότι χρόνος ασφάλισης στο Α.Τ.Π.Ε.Α.Τ.Ε. θεωρείται ο χρόνος, ο οποίος διανύθηκε στο νέο φορέα μετά την ίδρυση του και για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, προσμετρούμενου και του χρόνου που έχει διανυθεί στον κλάδο πρόνοιας του ΤΣΠ-ΑΤΕ και θεωρείται συντάξιμος από αυτό. Τέλος, στα άρθρα 15, 16 και 17 του ιδίου καταστατικού προβλέπονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος ενώ με την παρ. 5 του άρθρου 24 («μεταβατικές διατάξεις») του εν λόγω καταστατικού, ορίσθηκε ότι: «Για όσους αποχωρήσουν σε διάστημα μιας πενταετίας από της ενάρξεως εφαρμογής του παρόντος καταστατικού (ήτοι 7.2.2004) δεν λαμβάνουν λιγότερα από αυτά που θα ελάμβαναν αν ο υπολογισμός γινόταν με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού (παλαιό καταστατικό και πλαφόν του Ν. 2084/1992)».

3. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι το λεγόμενο πλαφόν του «νόμου Σιούφα» (ν. 2084/1992) έχει κριθεί αντισυνταγματικό με τις υπ άριθμ. 3, 4 και 5/2007 αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (ΑΕΔ) και συνεπώς δεν έπρεπε να εφαρμοσθεί κατά τον υπολογισμό του δικαιούμενου από κάθε υπάλληλο εφάπαξ.

4. Από τα ως άνω, περιληπτικώς αναφερόμενα, προκύπτει ότι για όσους υπαλλήλους της ΑΤΕ αποχώρησαν από την υπηρεσία από την 7.2.2004 έως την 7.2.2009 (μεταβατική πενταετία) ο υπολογισμός του δικαιούμενου εφάπαξ έπρεπε να γίνει με βάση το παλαιό καταστατικό (που στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων οδηγεί σε μεγαλύτερο δικαιούμενο ποσό) και όχι με τον τρόπο υπολογισμού που εφάρμοσε το ΑΤΠΕΑΤΕ.

5. Για τους υπαλλήλους οι οποίοι είχαν αποχωρήσει προ της 7.2.2004 δηλαδή αποχώρησαν με το παλαιό καταστατικό, παρατηρήθηκε ότι στη μέγιστη πλειοψηφία των περιπτώσεων το ΑΤΠΕΑΤΕ εφάρμοσε απευθείας το πλαφόν οδηγώντας με τον τρόπο αυτό στην απονομή μικρότερο από το πράγματι δικαιούμενο εφάπαξ, δεδομένου ότι το ως άνω πλαφόν έχει κριθεί αντισυνταγματικό από το ΑΕΔ. Σημειώνουμε ότι το δικαίωμα στη λήψη του ορθού ποσού ως εφάπαξ υπόκειται σε 20ετη παραγραφή, ο υπολογισμός της οποίας ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης εφάπαξ για τον κάθε υπάλληλο.

6. Ήδη τα δικαστήρια σε πολλές περιπτώσεις έχουν επιδικάσει τις διαφορές οι οποίες υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ για κάθε υπάλληλο, ενώ έχουμε συμβιβάσει για λογαριασμό πελατών μας και πολλές υποθέσεις με το ΑΤΠΕΑΤΕ.