Ιούν 26

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΩΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΦΑΠΑΞ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΕ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΑΠΟ 1.1.1999 ΕΩΣ 7.2.2009

1. Σας είναι γνωστό ότι από 7.2.2004 ισχύει το νέο καταστατικό του Ταμείου Πρόνοιας με την επωνυμία “ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” (ΑΤΠΕΑΤΕ).

2. Στα άρθρα 15, 16 και 17 του καταστατικού προβλέπονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος, ενώ με την παρ. 5 του άρθρου 24 («μεταβατικές διατάξεις») του εν λόγω καταστατικού, ορίζεται ότι: «Για όσους αποχωρήσουν σε διάστημα μιας πενταετίας από της ενάρξεως εφαρμογής του παρόντος καταστατικού (ήτοι 7.2.2004) δεν λαμβάνουν λιγότερα από αυτά που θα ελάμβαναν αν ο υπολογισμός γινόταν με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού (παλαιό καταστατικό και πλαφόν του Ν. 2084/1992)».

3. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι το λεγόμενο πλαφόν του «νόμου Σιούφα» (ν. 2084/1992) έχει κριθεί αντισυνταγματικό με τις υπ άριθμ. 3, 4 και 5/2007 αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (ΑΕΔ) και συνεπώς δεν έπρεπε να εφαρμοσθεί κατά τον υπολογισμό του δικαιούμενου από κάθε υπάλληλο εφάπαξ.

4. Από τα ως άνω, περιληπτικώς αναφερόμενα, προκύπτει ότι για όσους υπαλλήλους της ΑΤΕ αποχώρησαν από την υπηρεσία από την 7.2.2004 έως την 7.2.2009 (μεταβατική πενταετία) ο υπολογισμός του δικαιούμενου εφάπαξ έπρεπε να γίνει με βάση το παλαιό καταστατικό (που στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων οδηγεί σε μεγαλύτερο δικαιούμενο ποσό) και όχι με τον τρόπο υπολογισμού που εφάρμοσε το ΑΤΠΕΑΤΕ.

5. Για τους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν αποχωρήσει προ της 7.2.2004, δηλαδή αποχώρησαν με το παλαιό καταστατικό, παρατηρήθηκε ότι στη μέγιστη πλειοψηφία των περιπτώσεων το ΑΤΠΕΑΤΕ εφάρμοσε απευθείας το πλαφόν οδηγώντας με τον τρόπο αυτό στην απονομή μικρότερου από το πράγματι δικαιούμενο εφάπαξ, δεδομένου ότι το ως άνω πλαφόν έχει κριθεί αντισυνταγματικό από το ΑΕΔ. Σημειώνουμε ότι το δικαίωμα στη λήψη του ορθού ποσού ως εφάπαξ υπόκειται σε 20ετη παραγραφή, ο υπολογισμός της οποίας ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης εφάπαξ για τον κάθε υπάλληλο.

6. Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι σε πολλές περιπτώσεις το ΑΤΠΕΑΤΕ ΔΕΝ εφήρμοσε την μεταβατική διάταξη του άρθρου 24§5 του καταστατικού σε όσους αποχώρησαν από 7.2.2004 έως 7.2.2009 και χορήγησε το εφ’άπαξ με το νέο καταστατικό, δηλαδή χορήγησε μικρότερο εφ’άπαξ. Ορισμένοι από τους συναδέλφους προσέφυγαν στα Δικαστήρια και πέτυχαν την αναπροσαρμογή του δικαιουμένου εφ’ άπαξ, ενώ μεγάλος αριθμός δεν γνώριζε την ως άνω μεταβατική διαταξη και δεν επεδίωξε την αναπροσαρμογή του εφ’ άπαξ με προσφυγή στο Δικαστήριο. Ήδη τα δικαστήρια σε πολλές περιπτώσεις έχουν επιδικάσει τις διαφορές του εφ’άπαξ.

7. Όσοι αποχώρησαν από την ΑΤΕ από 1.1.1999 και από την πράξη απονομής εφ’άπαξ προκύπτει εφαρμογή του “πλαφόν” του Ν. 2084/92, δικαιούνται να ζητήσουν την τυχόν υπάρχουσα διαφορά μεταξύ του ποσού που έλαβαν με την εφαρμογή του “πλαφόν” και εκείνου που εδικαιούντο χωρίς το “πλαφόν”.

8. Για όσους αποχώρησαν από την ΑΤΕ εντός της μεταβατικής περιόδου 7.2.2004 έως 7.2.2009 και δεν διεκδίκησαν μέχρι σήμερα την δικαιούμενη διαφορά του εφ’άπαξ, μπορούν να την διεκδικήσουν με αγωγή στο αρμόδιο Δικαστήριο.

9. Αν από την Πράξη που έχετε στα χέρια σας δεν προκύπτει ο υπολογισμός με βάση του Παλαιό Καταστατικό, τότε μπορείτε να στείλετε στο γραφείο μας είτε με φαξ (στο 210-6981752, είτε με email (στο lamakrlaw@gmail.com) την Πράξη απονομής εφ’ άπαξ που έχετε στα χέρια σας σημειώνοντας το τηλέφωνό σας. Πρέπει, επίσης, να μας στείλετε και μία μισθοδοσία σας των τελευταίων μηνών απασχόλησής σας στην ΑΤΕ.

10. Αν τυχόν πήρατε οποιαδήποτε διαφορά εφ’ άπαξ με συμπληρωματική πράξη θα πρέπει να μας στείλετε και την Πράξη αυτή.