Σεπ 30

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟ 27.1.2012 ΕΩΣ 26.7.2012, ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΙΝ ΤΕΘΕΙ Η ΑΤΕ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Το γραφείο μας, μετά την επιτυχή περαίωση της υπόθεσης καταβολής της αποζημίωσης σε όσους υπαλλήλους αποχώρησαν από την υπηρεσία της Αγροτικής Τραπέζης με παραίτηση κατά το χρονικό διάστημα από 26.7.2010 έως 26.7.2012 (και άσκησαν σχετική αγωγή εντός 6μηνου από την παραίτησή τους), ασχολήθηκε επισταμένως, με βάση την πρόσφατη νομολογία των Δικαστηρίων, και με το θέμα της αποζημίωσης όσων παραιτήθηκαν πριν από την θέση της ΑΤΕ ΑΕ σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και δεν άσκησαν αγωγή εντός εξαμήνου, ούτε ανήγγειλαν την απαίτησή τους στην Εκκαθάριση. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε είναι το ακόλουθο:
Μπορούν, κατά την άποψή μας, να προσφύγουν στα αρμόδια Δικαστήρια όσοι αποχώρησαν με παραίτηση από την υπηρεσία της ΑΤΕ ΑΕ εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την θέση της Τράπεζας, σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, δηλαδή όσοι παραιτήθηκαν από 27.1.2012 μέχρι και 26.7.2012 και δεν έχουν ασκήσει σχετική αγωγή, ούτε έχουν αναγγείλει την απαίτησή τους αυτή στην Εκκαθάριση. Όσοι πληρούν τα παραπάνω κριτήρια μπορούν να απευθυνθούν στο γραφείο μας και να ενημερωθούν για τις περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να επιδιωχθεί δικαστικά η επιδίκαση της νόμιμης αποζημίωσης (του ν. 3198/1955).
Η επικοινωνία μαζί μας θα γίνεται, σε αυτή την πρώτη φάση, μόνο με email, διότι η τηλεφωνική επικοινωνία είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη. Προς τον σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση nikosmakr@yahoo.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Πλήρη τα ατομικά τους στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, τηλέφωνο, ΑΜΚΑ, email).
2) To έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΤΕ με το οποίο έγινε δεκτή η παραίτηση τους.
3) Μισθοδοσία του τελευταίου μήνα απασχόλησης στην ΑΤΕ ή προηγούμενου μήνα αρκεί να μη έχει μεταβληθεί η μισθοδοσία σε σχέση με τον τελευταίο μήνα.
4) Την πράξη συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΦΚΑ για την κύρια σύνταξη.
5) Την πράξη απονομής της επικουρικής σύνταξης.

Αφού παραληφθούν από το γραφείο μας τα άνω στοιχεία, θα ελεγχθούν και εφόσον είστε δικαιούχοι θα σας αποσταλεί συστημένη επιστολή με τους όρους της συνεργασίας μας, με εργολαβικό συμφωνητικό και ενημερωτικό σημείωμα για τα περαιτέρω. Αν τυχόν έχετε απορίες θα πρέπει να τις υποβάλετε ηλεκτρονικά στην ως άνω διεύθυνση. Το Γραφείο μας ευελπιστεί στην ευόδωση και αυτού του δικαστικού αγώνα.
Με εκτίμηση
Για την Δικηγορική Εταιρεία
ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Λάμπρος Νικ. Μακρυγιάννης
Διαχειριστής