Μάι 19

Δικαίωση εργαζόμενης στην Αγροτική Ασφαλιστική.

Με τις υπ’αρ. 1116 και 1117/2015 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έγιναν δεκτές οι αγωγές που είχαμε ασκήσει για λογαριασμό πρώην εργαζόμενης της Αγροτικής Ασφαλιστικής. Με τις αποφάσεις αυτές το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι η απόλυση της υπαλλήλου ήταν άκυρη και της επιδίκασε το συνολικό ποσό των 125.000 ευρώ για αποζημίωση απόλυσης και διαφορές αποδοχών. Το Δικαστήριο, επίσης, κήρυξε προσωρινά εκτελεστή τις αποφάσεις για το ποσό των 40.000 ευρώ.