Σεπ 23

Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί εργατικής αγωγής

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’αριθμ. 1574/2017 απόφασή Του έκανε δεκτή την αγωγή για δεδουλευμένα και αποζημίωση απόλυσης που ασκήσαμε για λογαριασμό εργαζομένης. Το ποσό που της επιδικάσθηκε ανήλθε στις 26.697,84 ευρώ.